Startside EnglishGerman

SLUTT PÅ RESTRIKSONANE PÅ FISKE

Restriksjonane med kraftig redskapsbegrensning er no oppheva. Vassføringa har auka gradvis og vi har letta på restriksjonane ein gong før. No er vassføringa på 22 m3 og styret har bestemt å oppheve dei innførte begrensningane slik at det no også kan fiskast med sluk.

Styret i Eid elveeigarlag har beslutta redskapsbegrensning frå 25. juli og inntil vidare.

Det er kun tillate med flugefiske og lett makkfiske.

Situasjonen vert vurdert fortløpande

Uttaksfisket 2018

Eidselva er også i år med på lista over elvar der det skal takast ut oppdrettsfisk. Sjå lista over utvalde elvar


Merke- og peileprosjekt i Eidselva

Eidselva vert i år med i prosjektet som starta i Stryneelva i fjor. Det er plassert ut ein serie lyttebøyer i elva og ut i gjennom heile Nordfjorden som registrerer når fisken passerer bøyene innafor omlag 400 m. Planen er å fange inn yngel med elektrisk fiske og deretter bedøve fisken og sette inn ein sender. Heile prosjektet er i regi av NMBU og FM i Sogn og Fjordane har gjeve løyve. Oppdrettsnæringa er med og finansierer prosjektet. Målet er å kartlegge lakseyngelen sitt vandringsmønster og vandringstid. Når dette er kartlagt kan oppdrettsnæringa koordinere si lusebehandling for at det skal vere minst mogeleg smittepress når yngelen vandrar ut fjorden. For auren er målet å sjå korleis denne nyttar fjorden både i tid og utstrekning for kanskje å kunne finne årsaka til den katastrofale nedgangen i aurefisket dei siste åra. 

Det skal merkast omlag 100 lakseyngel og 40 aurar og kanskje også noko Honndalsaure. Elveeigarlaget tykkjer det er eit spennande prosjekt og ser fram til resultata etterkvart som dei kjem. Vi håpar dette kan gi oss verdifull informasjon til det beste for elva, laksen, auren og fiskararane.

Legg ved lenkje til rapporten frå prosjektet i Stryn i fjor: 

https://static02.nmbu.no/mina/publikasjoner/mina_fagrapport/pdf/mif48.pdf

Desinfeksjonsstasjonar

For å kunne kjøpe fiskekort, må du vise kvittering for å ha desinfisert fiskeutstyret.


Desinfeksjonsstasjonar for fiskeutstyr vert på Nesjartun Camping,Statoil og hjå Arild Andersen.

Andre kan og lage til stasjon etter avtale med styret.

Kortselgar er ansvarleg for at fiskarane har dokumentert desinfisert utstyr.

Informasjon om Eid Elveeigarlag

Leiar i styret i Eid elveeigarlag er Per Ingvar Langeland.

Han kan nåast på telefon: 57861192.

For kontakt via e-post: jlindvik@hotmail.com

 

Midtvegsrapportering 2016

Elveeigarlaget har i dag rapportert fangst for første halvdel av sesongen. Det er fram til 03.07.16 teke omlag 650 kg laks. Det er likt fordelt mellom storlaks og mellomlaks. Det er kun teke 18 kg tert. Fisket er på nivå med 2015. Det var særleg starten på sesongen som var god og fisket har avteke den siste tida. Det er rapportert om mykje fisk i fjorden så vi treng ein liten auke i vassføring for å få den ønska oppgangen. Det er ikkje gjort endringar i kvotane på dette tidspunkt, men dersom fisket vert godt no framover vert det vurdert å auke totalkvoten på eit seinare tidspunkt.

 Her er Sindre Moe med ein laks på 7,5 kg teken på Hildenes opningsdagen i 2016.

Alfred Flåm fekk denne flotte laksen på Alsaker mandag 14 august.  Laksen vart teken på makk.

Uttaksfisket 2017

Rapporten frå UORO om uttaksfisket i 2017 er no klar:

http://uni.no/media/manual_upload/LFI-303.pdf

Her er eit par filmsnuttar av flotte laksar og sjøaurar fra kameraprosjektet i Eidselva.

 

Forskriftsendring

Forskrift om fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk vart endra av Fylkesmannen 6 April 2018. 

Les meir her: https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2018-04-06-539?q=fiske%20i%20og%20utanfor

Fortsatt Redskapsbegrensing

Elveeigarlaget | Tirsdag 31.juli 2018

Styret i elveeigarlaget har i samråd fagrådet for Eidselva i dag bestemt at redskapsbrensinga gitt den 25.07.18, vil fortsette å gjelde inntil vidare. 

Styret vil overvåke situasjonen i elva nøye framover, og vil kunne komme med ytterligare tiltak dersom dette er naudsynt. 

 

Redskapsbegrensinga lyd som følger: Det er kun tillatt med flugefiske og lett makkfiske. Det er ikkje tillatt å fiske med sluk og wobbler. 

 

 

Aktuelt
SLUTT PÅ RESTRIKSONANE PÅ FISKE

Restriksjonane med kraftig redskapsbegrensning er no oppheva. Vassføringa har auka gradvis og..

Les meir »
Forskriftsendring for fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk.

Forskrift om fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk vart endra av Fylkesmannen 6 April 2..

Les meir »
Aktuelt

Styret i elveeigarlaget har i samråd fagrådet for Eidselva i dag bestemt at redskapsbren..

Les meir »